fbpx
บล็อก2019-08-06T17:45:35+00:00

บล็อก

Green Startups ความท้าทายและโอกาสในการลงทุน

มิถุนายน 29th, 2020|บล็อก|

Green startups คือ สตาร์ทอัพแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือบริการที่ [...]

ธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจเศรษฐกิจหมุนเวียน

มิถุนายน 19th, 2020|บล็อก|

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้คนมีแนวโน้มมั่งคั่งร่ำรวยขึ้น แต่ในขณะ [...]

สตาร์ทอัพเปลี่ยนโลก ปลดล็อกปัญหาขยะล้นเมือง

มิถุนายน 15th, 2020|บล็อก|

การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่เพียงทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ซ้ำร้ายยัง [...]

บทบาทสำคัญของ FinTech ในยุคโควิด-19

มิถุนายน 1st, 2020|บล็อก|

การเว้นระยะห่างทางสังคมและข้อจำกัดในการเดินทางอื่น ๆ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อทุก ๆ [...]

การรักษากระแสเงินสดทางรอดสำหรับสตาร์ทอัพในยุคโควิด-19

พฤษภาคม 25th, 2020|บล็อก|

ในช่วงเวลาที่กำลังเกิดวิกฤติเช่นนี้ กระแสเงินสดอาจเป็น [...]