Bangkok Bank InnoHub Partnership Program

โอกาสในการสร้างความร่วมมือ และพัฒนานวัตกรรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพ

About the Program

หลังจากประสบความสำเร็จกับโครงการ Accelerator ในสองซีซั่นที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม Tech Startup แนวคิดใหม่ได้มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการกับธนาคารได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โครงการได้ปรับแผนในการดำเนินงาน โดยปรับเปลี่ยนเป็น “โครงการ Bangkok Bank InnoHub Partnership Program” ซึ่งเปิดรับสมัครแบบ Rolling เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพแนวคิดใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพและสร้างความร่วมมือกับธนาคารอย่างมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ร่วมพัฒนาธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ Proof-of-Concept (PoC) และโครงการนำร่อง (Pilot) ร่วมกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและด้านเทคนิคจากธนาคารกรุงเทพคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโซลูชันเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับธนาคารอย่างเป็นระบบ รวมถึงโอกาสในการได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนโดย “บัวหลวงเวนเจอร์ส” บริษัทร่วมลงทุนของธนาคาร นอกจากนี้โครงการยังเปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

กลุ่มความเชี่ยวชาญที่สนใจ

โครงการ Bangkok Bank InnoHub Partnership Program มุ่งค้นหาโซลูชันเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาและสร้างสรรค์บริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มความเชี่ยวชาญที่โครงการให้ความสนใจหลัก ได้แก่

ทำไมต้องโครงการ Bangkok Bank InnoHub Partnership

โครงการ Bangkok Bank InnoHub Partnership Program ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพ กับ Stakeholders ในระบบนิเวศ ทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล

เราเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือกับสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างคุณค่าให้กับระบบนิเวศทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยอาศัยเครือข่าย ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ธนาคารมี เพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมของบริษัทเทคโนโลยีเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อนำเสนอประสบการณ์การบริการใหม่ ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หัวใจของโครงการนี้คือโปรแกรมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าการบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ โดยโครงการนี้จะจัดให้มีหัวหน้าทีม (Champion) ประจำทุกทีม เพื่อค้นหาความต้องการทางธุรกิจ และมีผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด้านธุรกิจ และด้านเทคนิคจากธนาคารกรุงเทพ ที่จะช่วยแต่ละทีมพัฒนาโครงการนำร่องสำหรับธุรกิจเพื่อวางพื้นฐานที่ถูกต้องให้กับทีมเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการร่วมธุรกิจกับพันธมิตรที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในอนาคต

researcher-spinning-globe-round-screen 1

โอกาสที่จะได้ร่วมพัฒนาธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

image 47 (2)

ได้รับคำแนะนำเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องในการเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับธนาคารกรุงเทพ อย่างเป็นระบบ

rear-view-businessman-talking-phone 1

ได้รับคำแนะนำด้านการลงทุน จากบัวหลวงเวนเจอร์ส บริษัทร่วมลงทุนของธนาคาร ที่มีเงินทุนพร้อมร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ

sustainable-energy-campaign-hand-holding-tree-light-bulb-media-remix 1

สร้างการรับรู้ในธุรกิจของคุณ พร้อมเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงเครือข่ายในเอเชีย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

businessman-pointing-his-presentation-futuristic-digital-screen 1

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำความเข้าใจลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติผ่านการทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพ

We Are Proud Of Our Alumni

คำถามที่พบบ่อย