Bangkok Bank InnoHub Partnership Program

โอกาสในการสร้างความร่วมมือ และพัฒนานวัตกรรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพ

About the Program

หลังจากประสบความสำเร็จกับโครงการ Accelerator ในสองซีซั่นที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม Tech Startup แนวคิดใหม่ได้มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการกับธนาคารได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โครงการได้ปรับแผนในการดำเนินงาน โดยปรับเปลี่ยนเป็น “โครงการ Bangkok Bank InnoHub Partnership Program” ซึ่งเปิดรับสมัครแบบ Rolling เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพแนวคิดใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพและสร้างความร่วมมือกับธนาคารอย่างมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ร่วมพัฒนาธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ Proof-of-Concept (PoC) และโครงการนำร่อง (Pilot) ร่วมกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและด้านเทคนิคจากธนาคารกรุงเทพคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโซลูชันเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับธนาคารอย่างเป็นระบบ รวมถึงโอกาสในการได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนโดย “บัวหลวงเวนเจอร์ส” บริษัทร่วมลงทุนของธนาคาร นอกจากนี้โครงการยังเปิดกว้างในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

กลุ่มความเชี่ยวชาญที่สนใจ

โครงการ Bangkok Bank InnoHub Partnership Program มุ่งค้นหาโซลูชันเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาและสร้างสรรค์บริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มความเชี่ยวชาญที่โครงการให้ความสนใจหลัก ได้แก่

ทำไมต้องโครงการ Bangkok Bank InnoHub Partnership

โครงการ Bangkok Bank InnoHub Partnership Program ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการเชื่อมโยงสตาร์ทอัพ กับ Stakeholders ในระบบนิเวศ ทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล

เราเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือกับสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างคุณค่าให้กับระบบนิเวศทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยอาศัยเครือข่าย ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ธนาคารมี เพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมของบริษัทเทคโนโลยีเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อนำเสนอประสบการณ์การบริการใหม่ ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หัวใจของโครงการนี้คือโปรแกรมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าการบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ โดยโครงการนี้จะจัดให้มีหัวหน้าทีม (Champion) ประจำทุกทีม เพื่อค้นหาความต้องการทางธุรกิจ และมีผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด้านธุรกิจ และด้านเทคนิคจากธนาคารกรุงเทพ ที่จะช่วยแต่ละทีมพัฒนาโครงการนำร่องสำหรับธุรกิจเพื่อวางพื้นฐานที่ถูกต้องให้กับทีมเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการร่วมธุรกิจกับพันธมิตรที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในอนาคต

researcher-spinning-globe-round-screen 1

โอกาสที่จะได้ร่วมพัฒนาธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

image 47 (2)

ได้รับคำแนะนำเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องในการเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับธนาคารกรุงเทพ อย่างเป็นระบบ

rear-view-businessman-talking-phone 1

ได้รับคำแนะนำด้านการลงทุน จากบัวหลวงเวนเจอร์ส บริษัทร่วมลงทุนของธนาคาร ที่มีเงินทุนพร้อมร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ

sustainable-energy-campaign-hand-holding-tree-light-bulb-media-remix 1

สร้างการรับรู้ในธุรกิจของคุณ พร้อมเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงเครือข่ายในเอเชีย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

businessman-pointing-his-presentation-futuristic-digital-screen 1

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำความเข้าใจลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติผ่านการทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพ

We Are Proud Of Our Alumni

PlayPlay
PlayPlay
Berlin Timelapse
PlayPlay
London Timelapse
PlayPlay
London Timelapse
PlayPlay
London Timelapse
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Berlin Timelapse
London Timelapse
London Timelapse
London Timelapse
previous arrow
next arrow

คำถามที่พบบ่อย